hh:mm:ss
SDH Úvaly
TOPlist
Hlavní stránka | 6. Okrsek | Výjezdy | Technika | Soutěže | Členové | Historie | Fotogalerie | Dokumenty | Kniha návštěv | Kontakty a Odkazy

Historie
Stručně od počátku po současnost

Založení prvních hasičských sborů se datuje od roku 1864, záhy se hasičské sbory sdružují do větších celků a tak již v osmdesátých letech dochází k založení „ Zemských hasičských jednot“. Aktivními členy organizací byli především dělníci, učitelé a drobní živnostníci. Požární technika byla primitivní a nedokonalá. Z počátku to byly dřevěné trakařové ruční stříkačky, později pak ruční stříkačky, které byly vystřídány parními a později zmotorizovanými. Až teprve ve 20. letech 20. století se objevují první stříkačky a vozidla. Výrobci vyráběli výzbroj každý podle svého nápadu, nebyla zde žádná jednotnost. Tato skutečnost činila značné potíže při poskytování sousedské pomoci a při zakupování dalšího zařízení. Všechno toto zařízení bylo zakupováno především ze sbírek a státních příspěvků. Velmi často se členové sborů za zakoupený inventář zaručovali svým soukromým majetkem.

Z dochovaných dokumentů se dovídáme, že Sbor dobrovolných hasičů v Úvalech nebyl založen v r. 1886 jak je všeobecně známo, ale již o 12. let dříve t.j. v r. 1874. Jeho zakladateli Vzpomínka na staré časy byli rolník František Bilanský a mistr tesařský František Fiala. Ještě téhož roku zakoupila obec ruční stříkačku, která stála 725 zlatých a nové hasící nářadí za 25 zlatých. Vzhledem k tomu, že tento první hasičský sbor neměl žádné stanovy a nebyl řádně zřízen existoval až do ruku 1886 ilegálně.

Od roku 1886 byl založen podle stanov nový SDH, který na své ustavující valné hromadě zvolil za velitele Pavla Rosembauma. Členy sboru cvičil příslušník hasičského sboru královského hlavního města Prahy František Majer. O dva roky později byl v Úvalech uspořádán sjezd, na kterém byla tato župa pojmenována „ Župou Podlipanskou“.

V roce 1896 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka, která byla 8. září téhož roku vysvěcena. Při této příležitosti se konalo veřejné cvičení, požární útok na hotel „ U Českého lva“, který stával vedle budovy měšťanské školy.

První světová válka značně narušila činnost sboru, neboť převážná část jeho členů odešla bojovat za císaře pána. Po skončení války se začíná život vracet Vzpomínka na staré časy do normálních kolejí a také život dobrovolných hasičů je pozvolna obnovován. Noví členové se přijímají na 6ti měsíční zkušební dobu a až poté skládali hasičský slib, čímž se stali právoplatnými členy.

První hasičské skladiště stálo v objektu bývalé lékárny v Husově ulici, pak se přestěhovalo do ulice Podhájí na břehu Výmoly, kde bylo velmi vlhké prostředí a uskladněné náčiní trpělo. Z tohoto důvodu se hasiči snažili o získání vhodnějšího skladiště.

V roce 1929 se úvalští hasiči konečně dočkali své první motorové stříkačky, která stála 60 000,- Kč . Byla zakoupena na dluh a dlouhou dobu splácena. Dvoukolá závěsná stříkačka měla výkon 2 000 litrů vody za minutu. Dodaný stroj byl jedním z prototypů a tak měl celou řadu technických nedostatků.

K 50. výročí založení Úvalského hasičského sboru nechali členové zhotovit prapor, který byl vyroben v Jedličkově ústavu pro zmrzačené v Praze 6.

V roce 1937 se Obec Úvalská rozhodla darovat sboru pozemek ( 8 152 sáhů) „Na Hrobce“ k výstavbě hasičské zbrojnice. K financování bylo v Občanské záložně zapůjčeno 70 tisíc Kč a 13. tisíc bylo sebráno ve veřejné sbírce od občanů Úval. Celkem bylo proinvestováno 121 516, 25 Kč. Tyto peníze byly použity hlavně na materiál, většina prací byla udělána nezištně.

Práce probíhaly velmi rychle a tak již v roce 1939 je stavba dokončena. Politická situace nedovolovala uspořádat velkou slavnost, při které by byl nový požární dům předán veřejnosti. Na novostavbě hasičské zbrojnice musel být otlučen ještě nezaschlý nápis „Hasičský dům“.

Začíná II. Světová válka, doba strádání a útlaku. Okupanti si byli vědomi důležitosti hasičů, které si také sami školili k záchranným pracím po leteckém útoku, požárech chemických továren a jiných stavů nouze. Vedení sboru využívalo především mimořádného postavení a byl-li některý člen v nebezpečí totálního nasazení, stával se pro sbor nepostradatelným. Je sice pravda, že se uvolnění z nasazení nepodařilo ve všech případech, ale přece jen celé řadě členů pomohlo. Doba okupace pomohla k jednomu vozidlu. Jeden se schovaných členů měl vlastní osobní vůz a aby o něj nepřišel, dal jej k používání hasičskému sboru. I v době války drželi hasiči o žních protipožární hlídky v polích, ve zbrojnici, hlídali při promítání v biografu a v divadle.

Vzhledem k frekventovanosti železniční dopravy v Úvalech, zasahovali hasiči nejvíce u požárů nákladních vlaků. Dobu okupace z našich lidí nikdo nezaplatil životem, nikdo také nezradil a SDH tuto zkoušku absolvoval bez zakolísání.

S koncem války skončily i věčné nástupy do pohotovosti při leteckých poplaších, avšak ukončila také členství většiny těch, kterým bylo po dlouhé roky dobré a tak po II. světové válce Vzpomínka na staré časy ve druhé polovině roku 1945 náš hasičský sbor téměř zaniká. A přece jen několik jednotlivců, kteří vytrvali zajišťuje pro sbor první ryze požárnické motorové vozidlo STEYER, bývalé Vermacht. Jeho karoserie je těžce poškozena a také motor není v pořádku. Aby hasičský sbor nezanikl, provádí se nábor nových členů v úvalských závodech. Značná část takto získaných členů se stává členy požární ochrany na dlouhou dobu. Doplněný sbor s nadšením rychle opravil automobilový vrak. Od té doby již úvalští hasiči k požárům nepoužívají koňského spřežení.

V roce 1946 je slaveno 60. výročí založení sboru. Byla uspořádána velká slavnost, při které nacvičily vystoupení mužstva se žebříky. Z výtěžku z této akce bylo zakoupeno nové zařízení, mezi nimi i dýchací přístroje a hadice. Každá hadice dostala číslo a kartu na kterou se zapisovalo její použití.

O dva roky později je opět z vraku sestaveno druhé vozidlo. Již v této době jsou zahájena pravidelná cvičení a školení mužstva, která trvají dodnes. Do práce hasičských organizací se začínají od roku 1949 zavádět nové prvky jako je prevence a masově výchovná práce. Významným mezníkem v této činnosti byla 1.

konference Československého hasičstva v roce 1952. Od 1. 1. 1953 se mění název na Československý svaz požární ochrany, v březnu skládá slib republice a vydává Manifest Československého hasičstva.

Stát aktivně a soustavně pomáhal upevňovat PO ve všech směrech. Dělo se tak nejen vydáním různých zákonných norem, ale i materiální pomocí a celkovým postojem ke společenské důležitosti a prospěšnosti organizace.

V této době úvalští hasiči vykonali ohromný kus práce. V hasičském domě je nejdříve z bytové jednotky vybudována tolik potřebná učebna, dále Vzpomínka na staré časy pak dílna do které je zakoupen soustruh a vrtačka. Zhotoveny jsou pracovní stoly, mechanický a truhlářský, je zavedeno nové osvětlení. Z bývalé učebny bylo vybudováno skladiště požární armatury a hadic.

Ze státních prostředků byla nejdříve zakoupena přenosná stříkačka a později i nová dvoukolová. Byly pořízeny speciální stoly, na kterých jsou v pohotovosti uloženy proudnice a protiplynová ochrana.

V roce 1956 byl uskutečněn 1. sjezd hasičstva a druhý v roce 1960, na kterém dostal náš Svaz vysoké státní vyznamenání - Řád republiky, za zajištění PO, pomoc při zakládání JZD a ochraně průmyslových závodů. Ale ani poté neusnuli hasiči na vavřínech. Začali budovat sušárnu, regály a betonový žlab na praní hadic. Dále pak brigádnicky vybudovali vodovod na užitkovou vodu, vyměnili střechu na požárním domě. Buduje se hráz nad vodní nádrží přímo v PO domě, dláždí se plocha před PO domem, je položen záklop nad celou plochou garáží, vyměňují se rolety za dřevěná vrata a budují se i moderní veřejná osvětlení před garážemi. Obnovuje se nápis na PO domě, který je malován na skle.

Z těchto let máme první zmínky o existenci oddílu mladých požárníků, které vede pan Antonín Belinger. Mladí požárníci nás reprezentovali v modrých teplákových soupravách na krajských soutěžích a i s družstvem našich žen získali odznak „Dokonalý hasič“ a když byl nahrazen „Vzorným požárníkem“, stalo se 18 našich členů jeho prvními nositeli.

Na konci roku 1965 se hasiči dočkali nové cisterny Praga RN, kterou jsme dostali od ČSD Nymburk a Praga RN valník a byl vyřazen vůz Steyer. V dalším roce byla provedena její přestavba a byla dána do provozu jako pohotovostní vozidlo a usazena cisterna z vraku vozidla, jako náhradní vodní nádrž pro plnění výjezdové cisterny Škoda CAS 16.

I rok 1967 byl velmi důležitý v obměně techniky. Zastaralý Mercedes nahradil dopravní vůz s čerpadlem vpředu (neznámé značky), na podzim bylo hasičskému sboru v Úvalech přiděleno Vzpomínka na staré časy krajskou zprávou ČSPO starší, ale nejmodernější vozidlo TATRA 138 CAS 32 se dvěma vodními děly, která doposud sloužilo na letišti Praha – Ruzyně. Stav vozidel byl velmi dobrý, dosáhl počtu 4, z toho jsou dvě cisterny.

Požární dům byl po 25. letech opatřen hromosvody, byla provedena generální oprava elektrických rozvodů, zavedeno ústřední topení. V přístřešku pro vozidla byla vybudována montážní jáma a dokončeno bylo i stažení zdiva požárního domu.

Počátkem roku 1974 se začalo s kopáním nového septiku, renovací zastaralé umývárny a vybudoval se vodovod.

Následná činnost sboru z let 1975 – 1996 není nijak zdokumentována ani nijak doložena, mimo požárů a zmínek o znovu založení oddílu MP v roce 1980, který pracoval až do roku 1992. Další zmínka je z roku 1988, kdy sbor získal cisternu Škoda 706 RTHP CAS 25 ( Trambus ).

V roce 1997 se s příchodem nových členů se obnovila aktivní činnost SDH. Navázaly se kontakty s Městským úřadem Úvaly a okolními sbory DH. Na hasiče se začali obracet i úvalští občané s prosbou o čerpání a plnění studní, čerpání vody ze sklepů, likvidací sršní a včelích rojů. I městu jsme byli prospěšní: např. čištění veřejných komunikací, kanalizace, při sběru železného šrotu a v letních měsících kropení prašných silnic.

S finančním přispěním města jsme mohli obnovit technický materiál sboru. 5. srpna 1998 nám město zakoupilo TATRU 148 CAS 32 od hasičského záchranného sboru v Říčanech.

V září po mnoha letech opět vzniká oddíl mladých hasičů „ Hasítek“. Byl uspořádán dětský zábavný den na hřišti na Slovanech, na kterém se podílely i okolní sbory výstavou své techniky, vojáci a policie ČR ukázkou psovodů a zbraní, policie též děti svezla v autech a na koních, připravila ukázku pyrotechniky a potápěčské výzbroje. Svými letadly ohromili letečtí modeláři. Pro děti byly připraveny soutěže a závěrečná tombola.

26. září 1998 se družstva mužů a žen poprvé účastní hasičské soutěže v Jirnech. Muži se též zúčastňují pravidelných námětových cvičení.

Pro děti mimo přípravy na soutěž připravujeme Mikulášské a vánoční besídky. Mikuláše a čerty pořádáme i pro místní obyvatele, kteří si nás zvou.

Počátkem roku 1999 byla vyřazena stará TATRA 138 CAS32 a automobilový veterán Škoda. Před hasičským domem se provedla rekonstrukce veřejného Vzpomínka na staré časy osvětlení. Na konci dubna jsme připravili pro mladé hasiče oslavu pálení čarodějnic a v rámci těchto oslav držíme hlídky u veřejných ohňů.

Ve dnech 20. – 21. 5. jsme pořádali na hřišti pod sokolovnou okresní kolo hry „PLAMEN“ pro mladé hasiče. I přesto, že se naše děti neúčastnily její první půlky skončilo družstvo na 2. místě.

V květnu jsme také pomáhali DD a mládeže při pořádání dětského dne (pohádkového lesa). Ve spolupráci s okolními sbory jsme 25. 6. připravili námětové cvičení na ZŠ v Úvalech. Při této příležitosti mladí hasiči předvedli ukázky z požárního sportu.

Dále byla v tomto roce namontována svolávací technika ATH-3, což je svolávací systém přes mobilní telefony. O letních prázdninách se konal 1. hasičský tábor ve Stříbrné Skalici. Na podzim se naše děti zúčastnily branného závodu, který také pořádaly Úvaly. V říjnu jsme se poprvé zúčastnili noční soutěže v Dolínku, která prověřuje akceschopnost při požárech. V prosinci se opět slavil Mikuláš a Vánoce. Pod stromeček jsme od města dostali nové zásahové helmy ( Galety ).

I v roce 2000 se jako loni pořádalo mnoho akcí pro děti, soutěže, exkurze do HZS hl. města Prahy, diskotéky, tábor, dětský den ve III. MŠ, který se koná i následujících letech. Dospělí hasiči reprezentovali naše město v různých soutěžích, ale především na požádání zajišťovali různé technické služby.

V zimě se šest členů výjezdové jednotky zúčastnilo kurzu pro používání dýchací techniky, kterou město zakoupilo a která byla u jednotky dlouhou dobu postrádána. Pro zajištění lepší akceschopnosti jednotky absolvovalo 14 členů kurz první pomoci. Dalším přínosem pro hasiče je vybudování hydrantu v objektu hasičského domu.

Největším úspěchem v roce 2001 je prvenství obou našich družstev mladých hasičů v okresním kole hry „Plamen“ v Čelákovicích a účast staršího družstva na krajském kole ve Vlašimi.

V letošním roce nás město vybavilo pagery a zásahovými obleky, bez kterých se podle nového zákona o požární ochraně nesmí k požárům.